Hasan KOÇER kimdir?

 

1963 yılında Yalıhüyük’te doğdu. İlk Öğrenimini Yalıhüyük’te, Ortaokul ve Liseyi 1982 de Taşkent’te tamamladı.

1983-1985 Yıllarında İstanbul’da serbest çalıştı. 1990 yılında Yalıhüyük Belediyesinde açılan sınavı kazanarak işe başladı. Yazı işleri müdürlüğüne atandı. Daha sonra Hesap İşleri Müdürlüğü yaptı. 1998 yılında Yalıhüyük Tapu Müdürlüğünde Memur olarak İşe Başlayan Koçer, Tapu Müdür vekilliği görevini yürüttü.30 Mart 2014 de Ak Parti’den Yalıhüyük Belediye Başkanlığına seçildi.2019 Mart yerel seçimlerinde Ak Parti’den aday olan Hasan Koçer Tekrar  Başkan seçilerek görevini yürütmektedir.

.Hasan Koçer Evli 2 si kız,1’i erkek olmak üzere Üç çocuk babasıdır.

 

< HABERLER >

< DUYURULAR >

 • İhale ilanıTem 06

  Mülkiyeti Belediyemize ait

  101 Ada 7 parsel, 107 Ada 8 ve 9 Parsel,

  109 Ada 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 Parseller

  110 Ada 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11 Parseller

  111 Ada 1.2.3.4.5.6.7 parseller

  112 Ada 1.2.3.4.5.6.8.9.10 parseller

  113 Ada 1.2.9 parseller

  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Artırma Usulü İhaleye Çıkacaktır.

  Şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.

 • YALIHÜYÜK BELEDİYESİNDEN DUYURUKas 17

  T.C.

  KONYA İLİ

  YALIHÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

  Çekme Belgeli Fatih Kamyonun Satışının Yapılması

  1. Yalıhüyük Belediye Başkanlığımıza ait modeli ve muhammen bedeli yazılı çekme belgeli Fatih Kamyon 01 / 12 / 2021 günü saat   11.00 da Aşağı Mahalle Sahil Caddesi 1/A da Bulunan Belediye Encümen odası ve huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi Gereğince Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.   
  2. Açık artırmaya teminat bedellerini yatıran gerçek ve tüzel kişiler katılabilecektir. Gerçek kişilerin resimli bir kimlik ve başkası adına veya tüzel kişi vekili olarak satışa katılanların ayrıca noterden vekaletname ibrazı  şarttır. Açık artırmada kazanan gerçek ve tüzel kişilerin ruhsatları kendi adlarına çıkartılacaktır.  Yalıhüyük Belediyesi Personelleri (Meclis ve Encümen Üyeleri dahil) ve ikinci derece kan ve sıhri hısımları bu ihaleye katılamazlar.
  3. Aracı görme Yeri Araç Yalıhüyük Belediye Başkanlığı Aşağı Mahalle Sahil Caddesinde bulunan Kapalı Pazar yerindedir ilgililer aracı buradan görebilir.

  4.Muhammen Bedel ve Teminat; Satışı yapılacak aracın KDV dahil muhammen bedeli ve belirlenen teminat miktarı aşağıda belirtilmiştir.      

                

  MARKASI

  MODELİ

  TİPİ

  MUHAMMEN BEDELİ

  NET AĞIRLIĞI

  İHALE TARİHİ

  ÖDENECEK TEMİNAT TUTARI

  Fatih

  1992

  162-25

  33.000,00 TL

  9800

  01.12.2021

  990,00 TL

                             

  5.Teminat Yatırma Tarihi; Aracı almaya talip olacakların,   yukarıda belirlenen teminatı ihale saatine kadar Başkanlığımız Mali İşleri Müdürlüğüne yatırmış olmaları gerekmektedir.  

    6.Katılımcılar kayıt esnasında ihaleye katılım formu dolduracaklar ve imza edecekler bu şekilde ile açık artırmaya gireceklerdir. Açık artırma sonunda araç, muhammen bedeli geçmek kaydı ile en yüksek bedeli verene satılır. Muhammen bedeli geçmeyen araç satılmaz. Açık artırmayı yönetenin aracın satıldığına dair beyanı ve araç ihale tutanağının ihale komisyonu ve alıcılar tarafından imzalanması ile açık artırma satış  işlemi tamamlanır.    

   7.Araç Bedelini yatırma Tarihi; Yalıhüyük Belediyesince yapılacak açık arttırmada aracı almayı üstlenecek şahıs veya firma, araç bedelini ihale tarihini takip eden 2 (iki) gün içinde Mali  İşleri Müdürlüğüne makbuz karşılığı yatıracaktır. 

    8‐Aracın devir ve tescili ile ilgili Resmi Daire ve Kurumlarca yasalara uygun olarak talep olunacak her türlü Vergi, Resim ve Harçlar alıcıya aittir. Bedellere KDV dahildir.   

   9‐Araç Teslim Alma Tarihi; Alımı üstlenen kişi veya firma aracı, bedelini yatırmak ve Noterden kati satış  sözleşmesi yapmak suretiyle, Başkanlığımızca muhafaza edilen mahalden 2 (iki) gün içinde teslim almak zorundadır. Satış  yapılan araç muhafaza edildiği mahalde Başkanlığımızca görevlendirilecek bir görevli tarafından alıcılarına teslim edilecektir.   

    10‐Aracın alımını üstlenen alıcının bu  şartnamede belirtilen süreler içerisinde araç bedelini yatırmaması veya tescil için müracaat etmemesi durumunda satış iptal edilerek ihaleye iştirak edebilmek için yatırılmış  olan teminat bedeli hiçbir ihtara ve ihbara gerek kalmaksızın BK 156/2 çerçevesinde BelediyeBaşkanlığımı adına irat kaydedilecektir. Aracın alımını üstlenip daha sonra alımdan vazgeçen veya süresinde araç bedelini yatırmayan kişi veya firma Baro Başkanlığımıza irat kaydedilen teminat bedeli ile ilgili olarak tüm dava ve talep haklarından peşinen feragat ettiğini; bu hususta Belediye Başkanlığına hiçbir itiraz veya defi ileri sürmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Araç halihazır durumu ile satışa sunulduğundan alıcının aracı bizzat görerek ihaleye katıldığı kabul edilir. Bu konuda daha sonradan Belediye Başkanlığı aleyhine araçta eksiklik, ayıp, vs. bulunduğuna ilişkin hiçbir itiraz, defi ileri sürülemeyeceği gibi hiçbir şikayet ve talepte de bulunulamaz.   

   11‐Aracın alımını üstlenen kişi veya firmalar, ihale tarihinden itibaren 2(iki)gün zarfında, aracı kendi adlarına veya başkalarının adına tescil ettirmezlerse, Belediye Başkanlığı aracı kendilerine teslim etmeyeceği gibi, yasalar çerçevesinde her türlü girişimi yapmakta serbest olup, bu girişimlerde yapacağı masrafları alımı üstlenen kişi veya firmalardan tahsile yetkili olacaktır.   

   12‐Satışı yapılacak olan araç için teklif olunan bedel, Başkanlığımızca nihai satış  için takdir olunan bedeli bulmadığı taktirde, Belediye Başkanlığı Devlet  İhale Kanununa tabi bulunmadığından, ihaleyi yapıp – yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. Satışın yapılamamasına neden olan bu ve benzeri durumlarda BK 156/2 maddesi Konya Baro Başkanlığı aleyhine uygulanmayacak ve sadece pey akçesi anlamında alınan teminat iştirakçiye aynen iade edilecektir.   

   13‐İşbu  Şartnameden doğan uyuşmazlıklarda Seydişehir Mahkemeleri ve  İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.   

   14‐İhaleye iştirak eden firma veya  şahıslar satışa çıkarılan aracı görmüş  ve bu  şartnameyi okuyup kabul etmiş sayılırlar.                                                                                 

   

   

         Adres:   Aşağı Mahalle Sahil Caddesi No 20/1 Yalıhüyük Belediyesi

   

  İhaleye Katılan İsteklinin:                                                                                           İhale Encümen Başkanı:

  Adı Soyadı:                                                                                                                               Hasan KOÇER

  T.C Kimlik Numarası:                                                                                                             Belediye Başkanı

   

  Tatbiki İmzası:                                                                                                                      

   

 • İHALE İLANITem 16

  ASKI İLAN TUTANAĞI

   

   

                  Yalıhüyük İlçesi Aşağı Mahallesinde bulunan mülkiyeti Yalıhüyük Belediyesine ait olan 101 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 parseller, 102 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 parseller, 107 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ve 108 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 parsel numaralı  37 adet taşınmaz 27.07.2021 tarihinde ihale edilerek satılacaktır.

   

   

   

   

   

   

   

  Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                  Mali Hizmetler Müdürlüğü

       Serhat ŞAHİN                                                                                                                  Mehmet AKYOL

   

   

                                                                             Belediye Başkanı

                                                                               Hasan KOÇER

                                                                                 14.07.2021

   

   

   

  T.C.

  KONYA İLİ YALIHÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

  TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

  GENEL ŞARTLAR

   

  MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ

   

      Yalıhüyük İlçesi Aşağı Mahallesinde aşağıda nitelikleri bulunan mülkiyeti Yalıhüyük Belediyesine ait toplam 37 (Otuzyedi) adet Arsa vasıflı taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45’nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile (Açık Arttırma) ihale edilerek satışı yapılacaktır.  

                               

                                                      Satışı Yapılacak Taşınmazların;       

   

  Sıra No

  Adres

  Ada

  Parsel

  Niteliği

  İmar Durumu

  Yüzölçümü (m²)

  Muhammen Bedeli (TL)

  Geçici Teminat Bedeli (TL)

  İhale Tarihi

  İhale Saati

   
   

  1

  Aşağı Mahalle Sahil Cad.

  107

  1

  Arsa

  İki Kat Tek Bağımsız Bölüm Taks:0.30

  499

  34.930,00

  1.047,90

  27.07.2021

  10:00

   

  2

  Aşağı Mahalle Sahil Cad.

  107

  2

  Arsa

  İki Kat Tek Bağımsız Bölüm Taks:0.30

  500

  35.000,00

  1.050,00

  27.07.2021

  10:05

   

  3

  Aşağı Mahalle Sahil Cad.

  107

  3

  Arsa

  İki Kat Tek Bağımsız Bölüm Taks:0.30

  500

  35.000,00

  1.050,00

  27.07.2021

  10:10

   

  4

  Aşağı Mahalle Sahil Cad.

  107

  4

  Arsa

  İki Kat Tek Bağımsız Bölüm Taks:0.30

  500

  35.000,00

  1.050,00

  27.07.2021

  10:15

   

  5

  Aşağı Mahalle Sahil Cad.

  107

  5

  Arsa

  İki Kat Tek Bağımsız Bölüm Taks:0.30

  500

  35.000,00

  1.050,00

  27.07.2021

  10:20

   

  6

  Aşağı Mahalle Sahil Cad.

  107

  6

  Arsa

  İki Kat Tek Bağımsız Bölüm Taks:0.30

  500

  35.000,00

  1.050,00

  27.07.2021

  10:25

   

  7

  Aşağı Mahalle Sahil Cad.

  107

  7

  Arsa

  İki Kat Tek Bağımsız Bölüm Taks:0.30

  500

  35.000,00

  1.050,00

  27.07.2021

  10:30

   

  8

  Aşağı Mahalle Sahil Cad.

  107

  8

  Arsa

  İki Kat Tek Bağımsız Bölüm Taks:0.30

  500

  35.000,00

  1.050,00

  27.07.2021

  10:35

   

  9

  Aşağı Mahalle Sahil Cad.

  107

  9

  Arsa

  İki Kat Tek Bağımsız Bölüm Taks:0.30

  500

  35.000,00

  1.050,00

  27.07.2021

  10:40

   

  10

  Aşağı Mahalle Sahil Cad.

  107

  10

  Arsa

  İki Kat Tek Bağımsız Bölüm Taks:0.30

  642

  44.940,00

  1.348,20

  27.07.2021

  10:45

   

  11

  Aşağı Mahalle Sahil Cad.

  108

  1

  Arsa

  İki Kat Tek Bağımsız Bölüm Taks:0.30

  499

  39.920,00

  1.197,60

  27.07.2021

  10:50

   

  12

  Aşağı Mahalle Sahil Cad.

  108

  2

  Arsa

  İki Kat Tek Bağımsız Bölüm Taks:0.30

  500

  40.000,00

  1.200,00

  27.07.2021

  10:55

   

  13

  Aşağı Mahalle Sahil Cad.

  108

  3

  Arsa

  İki Kat Tek Bağımsız Bölüm Taks:0.30

  500

  40.000,00

  1.200,00

  27.07.2021

  11:00

   

  14

  Aşağı Mahalle Sahil Cad.

  108

  4

  Arsa

  İki Kat Tek Bağımsız Bölüm Taks:0.30

  500

  40.000,00

  1.200,00

  27.07.2021

  11:05

   

  15

  Aşağı Mahalle Sahil Cad.

  108

  5

  Arsa

  İki Kat Tek Bağımsız Bölüm Taks:0.30

  500

  40.000,00

  1.200,00

  27.07.2021

  11:10

   

  16

  Aşağı Mahalle Sahil Cad.

  108

  6

  Arsa

  İki Kat Tek Bağımsız Bölüm Taks:0.30

  500

  40.000,00

  1.200,00

  27.07.2021

  11:15

   

  17

  Aşağı Mahalle Sahil Cad.

  108

  7

  Arsa

  İki Kat Tek Bağımsız Bölüm Taks:0.30

  500

  40.000,00

  1.200,00

  27.07.2021

  11:20

   

  18

  Aşağı Mahalle Sahil Cad.

  108

  8

  Arsa

  İki Kat Tek Bağımsız Bölüm Taks:0.30

  500

  40.000,00

  1.200,00

  27.07.2021

  11:25

   

  19

  Aşağı Mahalle Sahil Cad.

  108

  9

  Arsa

  İki Kat Tek Bağımsız Bölüm Taks:0.30

  500

  40.000,00

  1.200,00

  27.07.2021

  11:30

   

  20

  Aşağı Mahalle Sahil Cad.

  108

  10

  Arsa

  İki Kat Tek Bağımsız Bölüm Taks:0.30

  639

  51.120,00

  1.533,60

  27.07.2021

  11:35

   

  21

  Aşağı Mahalle Sahil Cad.

  101

  1

  Arsa

  İki Kat Tek Bağımsız Bölüm Taks:0.30

  499

  34.930,00

  1.047,90

  27.07.2021

  11:40

   

  22

  Aşağı Mahalle Sahil Cad.

  101

  2

  Arsa

  İki Kat Tek Bağımsız Bölüm Taks:0.30

  500

  35.000,00

  1.050,00

  27.07.2021

  11:45

   

  23

  Aşağı Mahalle Sahil Cad.

  101

  3

  Arsa

  İki Kat Tek Bağımsız Bölüm Taks:0.30

  500

  35.000,00

  1.050,00

  27.07.2021

  11:50

   

  24

  Aşağı Mahalle Sahil Cad.

  101

  4

  Arsa

  İki Kat Tek Bağımsız Bölüm Taks:0.30

  500

  35.000,00

  1.050,00

  27.07.2021

  11:55

   

  25

  Aşağı Mahalle Sahil Cad.

  101

  5

  Arsa

  İki Kat Tek Bağımsız Bölüm Taks:0.30

  500

  35.000,00

  1.050,00

  27.07.2021

  12:00

   

  26

  Aşağı Mahalle Sahil Cad.

  101

  6

  Arsa

  İki Kat Tek Bağımsız Bölüm Taks:0.30

  500

  35.000,00

  1.050,00

  27.07.2021

  12:05

   

  27

  Aşağı Mahalle Sahil Cad.

  101

  7

  Arsa

  İki Kat Tek Bağımsız Bölüm Taks:0.30

  500

  35.000,00

  1.050,00

  27.07.2021

  12:10

   

  28

  Aşağı Mahalle Sahil Cad.

  101

  8

  Arsa

  İki Kat Tek Bağımsız Bölüm Taks:0.30

  596

  41.720,00

  1.251,60

  27.07.2021

  12:15

   

  29

  Aşağı Mahalle Sahil Cad.

  102

  1

  Arsa

  İki Kat Tek Bağımsız Bölüm Taks:0.30

  204

  14.280,00

  428,40

  27.07.2021

  12:20

   

  30

  Aşağı Mahalle Sahil Cad.

  102

  2

  Arsa

  İki Kat Tek Bağımsız Bölüm Taks:0.30

  500

  35.000,00

  1.050,00

  27.07.2021

  12:25

   

  31

  Aşağı Mahalle Sahil Cad.

  102

  3

  Arsa

  İki Kat Tek Bağımsız Bölüm Taks:0.30

  500

  35.000,00

  1.050,00

  27.07.2021

  12:30

   

  32

  Aşağı Mahalle Sahil Cad.

  102

  4

  Arsa

  İki Kat Tek Bağımsız Bölüm Taks:0.30

  500

  35.000,00

  1.050,00

  27.07.2021

  13.30

   

  33

  Aşağı Mahalle Sahil Cad.

  102

  5

  Arsa

  İki Kat Tek Bağımsız Bölüm Taks:0.30

  500

  35.000,00

  1.050,00

  27.07.2021

  13.35

   

  34

  Aşağı Mahalle Sahil Cad.

  102

  6

  Arsa

  İki Kat Tek Bağımsız Bölüm Taks:0.30

  500

  35.000,00

  1.050,00

  27.07.2021

  13:40

   

  35

  Aşağı Mahalle Sahil Cad.

  102

  7

  Arsa

  İki Kat Tek Bağımsız Bölüm Taks:0.30

  500

  35.000,00

  1.050,00

  27.07.2021

  13:45

   

  36

  Aşağı Mahalle Sahil Cad.

  102

  8

  Arsa

  İki Kat Tek Bağımsız Bölüm Taks:0.30

  500

  35.000,00

  1.050,00

  27.07.2021

  13:50

   

  37

  Aşağı Mahalle Sahil Cad.

  102

  9

  Arsa

  İki Kat Tek Bağımsız Bölüm Taks:0.30

  567

  39.690,00

  1.190,70

  27.07.2021

  13:55

   

   

   

    

   MADDE 2. MUHAMMEN BEDEL, GEÇİCİ ve KESİN TEMİNAT MİKTARI

   

            Taşınmazların muhammen satış bedelleri ve geçici teminat miktarları, yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.

            İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazın muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.

            İştirakçilerin geçici teminat bedelini 26.07.2021 Pazartesi günü saat 17.00’e kadar Belediyemiz veznesine yatırmaları ve Açık Teklif Usulüne göre ihale edilecek taşınmazlar için istenilen belgeleri dosya halinde yine 26.07.2021 Pazartesi günü saat 17.00’e Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

           Her ne surette olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. 

           İhale bedeli üzerinden %6 oranında kesin teminat alınır. 

      Taşınmazın kesinleşen ihale kararı tebliğ yapıldıktan sonra 7 gün içinde sözleşme yapılması zorunludur. Sözleşme yapılmaması durumunda geçici teminat gelir kaydedilir. Taşınmazın ihale bedeli, sözleşme tarihinden itibaren 45 gün içinde %30 Peşin olmak üzere geriye kalan bedeli 12 (oniki) eşit taksit halinde ödenmek zorunda olup, 45 günlük süresi içinde kredi v.s. işlemlerinin uzayacağını belgelenmesi halinde bu süreyi en az 45 gün daha uzatma yetkisi Belediye Encümenindedir. İhale bedelinin belirtilen süre içerisinde ödenmemesi halinde %6’lık kesin teminat gelir kaydedilir ve taşınmaz tekrar ihaleye çıkartılır ve aynı istekli bir sonraki ihaleye alınmaz. 

           

      

       MADDE 3. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

     

  1. 09.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.
  2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6. maddesinde yazılı kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye katılanın üzerine ihale yapılmış bulunursa, geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı ve güvence bedeli belediyeye gelir kaydedilecektir.

        

      MADDE 4. İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER 

   

  İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır: a) Başvuru dilekçesi,

  1. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,
  2. Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.
  3. Geçici Teminat,
  4. Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için).
  5. Nüfus Müdürlüğünden veya Belediyeden ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgah Belgesi (Gerçek kişiler için).
  6. Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi,
  7. İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği,
  8. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,
  9. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
  10. Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
  11. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.
  12. İhale yerli isteklilere (T.C Vatandaşı) açık olacaktır.
  13. Borcu yoktur belgesi.(Belediyeden alınacak)

   

            Taşınmazların satış ihalesine teklif verecekler; yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak dosyayı hazırlayarak, 26.07.2021 tarihinde Pazartesi günü saat 17.00’e kadar Yalıhüyük Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

            Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

   

  MADDE 5. İDARENİN YETKİSİ

   

            İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

   

  MADDE 6. İHALENİN ONAYI VE TEBLİĞİ

   

            İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihlerinden itibaren en geç onbeş (15) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.

            İta amirince onaylanan ihale kararları, onayladığı günden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde, üzerine ihale yapılana veya yasal temsilcisine (vekiline) imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir. 

            İhale kararlarının ita amirince iptal edilmesi halinde de durum istekliye aynı şekilde bildirilir.             Teklifleri uygun olarak değerlendirilmeyen isteklilerin Geçici Teminatı, müracaatları halinde istekliler veya yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilir.

            İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil

  göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.                                                 

   

   

  MADDE 7. HARÇ ve GİDERLER

   

            İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ile satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir. 

   

  MADDE 8. ALICININ GÖREV VE SORUMLULUĞU

   

            Müşteri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. maddesine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden veya 32. maddeye göre tebliğ sayılan günden itibaren 7 gün içerisinde sözleşme imzalamak ve taşınmazın vergi, resim, harçlar ve ihale bedelini  sözleşme tarihinden itibaren 45 gün içinde ödenmek zorundadır. 

   

            Üzerine satış ihalesi yapılan istekli, toplam vergi, resim, harçlar ve ihale bedelini ödemesi halinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belgesini teslim edecektir. Bu şartnamedeki zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Belediyeye gelir kaydedilir.

   

            Kesin Teminat, ihale bedeli ödendikten ve tapu teslim işlemi gerçekleştikten sonra iade edilecektir.

            

   

  MADDE 9. İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUĞU

   

          Satışı yapılan taşınmazların tapu devir ve tescil işlemi, ihale bedelinin tamamı ödendikten sonra yapılacaktır.

           Taşınmazla ilgili olarak yapılacak her türlü tadilat ve bakım onarım konusunda idareden hiçbir şekilde talepte bulunulamaz, dairelerde bazı kısımlardaki kullanım değişikliklerinden de idarenin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.  

    Yasal mevzuattan dolayı bedel ödendikten sonra devir ve teslim işlemlerinin uzaması halinde alıcı yasal prosedürlerin tamamlanmasını beklemek zorundadır.

                   Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit edip etmemekte serbesttir.

   

   

   

  MADDE 10. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

   

            Şartname ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacaktır.   

   

  MADDE 11. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ

   

            İhale konusu satışla ilgili olarak doğabilecek ihtilaflar, öncelikle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde Belediye Encümeninde çözülecektir. Çözülemediği takdirde ihtilafların çözümünde Seydişehir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

   

   

  MADDE 12. DİĞER HUSUSLAR

   

  İhale edilen parsellerin satışında satın alacak vatandaşa birden fazla parsel satılmayacağına en fazla 1 (bir) parsel alabilecektir.

   

              Satışın gerçekleşmesiyle birlikte satın alan vatandaşın %30 peşin olmak şartı ile geriye kalan miktarın 12 ay taksitle ödenme kolaylığı sağlanacaktır.

   

              %30 peşin geriye kalan bedeli 12 (on iki) taksitle parsel satın alan vatandaşlarımızın taksitlerin bitimine müteakip tapu devri yapılacaktır.     

   

         Satılan parsellere yapılacak olan konutların görsel bozukluğa meydan vermemek için tip proje olarak yapımına izin verilmesine

   

            “Bu şartname ve eklerinde yazılı hususları tamamen okuyup anladığımı, şartname ve eklerinde belirtilen kurallara aynen uyacağımı gayri kabili rücu kaydıyla kabul ve taahhüt ederim.

  Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir.”

                                                                                       

  Taahhüt Eden veya Vekili

   

  İmzası : …………………………………………………..

   

  Adı-Soyadı : …………………………………………………..

  Görevi : …………………………………………………..

  Yasal Adresi : …………………………………………………..

  ………………………….……………..…………..

  Tarih : ……………..

   

   

         

                                                                                                                     İdare

                                                                                                     Yalıhüyük Belediye Başkanlığı adına

   

                                                                                                  

   

   

                                                                                                              Hasan KOÇER

                                                                                                             Belediye Başkanı   

 • 18 Uygulamaları İçin Önemli DuyuruHaz 23

   

   

   

   

 • Başkan Koçer’den 19 Mayıs MesajıŞub 17

  Yalıhüyük  Belediye Başkanı Hasan Koçer 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı.

  Başkan Koçer mesajında; 19 Mayıs 1919’da Tarihe gömülmek istenen bir millet, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Samsun’da başlattığı bağımsızlık mücadelesi ile küllerinden tekrar doğmuş, vatan ve bayrak sevgisini, özgür yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiştir. Özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın, egemenliğimizin ve Cumhuriyetimizin teminatı aziz Türk gençliği. 19 Mayıs Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak milli mücadelemizi fiili olarak başlattığı gündür.

  19 Mayıs Milli Şahlanışın Desta.nıdır.Milletimizin bu kurtuluş mücadelesinde gösterdiği azim, kararlılık ve başarı, ülkeyi bölmek isteyenlerin oyunlarını bertaraf etmiş ve bağımsızlık meşalesi olarak tarihin şanlı sayfalarında yerini almıştır. Tarih boyunca milletimizin üzerinde oynanmak istenen tüm oyunlar, birlik ve beraberlik içinde kararlı ve azimli bağımsızlık aşkıyla her zaman bozguna uğratılmıştır.

  Dört bir yanı istila edilmiş olan mukaddes vatan hürriyet ve istiklaline kavuşturmak amacıyla 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Anadolu’dan yükselen milli ruhla bütünleşmiştir.

  Semalarında ezanların çınladığı, ufuklarında al bayrağın dalgalandığı özgür, bağımsız ve güçlü bir ülke olarak hep birlikte geleceğe koşalım. 2023,2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmak için son nefesimize kadar çalışalım.

  Bu vesileyle Atatürk ve Silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla anıyor, başta siz gençlerimiz olmak üzere aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum ”dedi.

 • Tümünü Gör

< ÇALIŞMALAR >

YALIHÜYÜK HABER

SOSYAL MEDYA

PROJELER

Tamamlanan Projeler

Devamını Gör

Devam Eden Projeler

Devamını Gör

Planlanan Projeler

Devamını Gör